Jak se orientovat v terénu pomocí mapy a buzoly? Díl II.

Kromě mapy pro správnou orientaci v terénu je potřeba zvládnout i práci s buzolou. Jak správně zorientovat mapu, jak určit azimut v přírodě nebo na mapě vám pomůže tento článek. Víte, jaká světová strana se nachází pod úhlem 270 stupňů?

Azimut v příirodě

B. Buzola

Buzola, což je kompas doplněný úhloměrem, se používá už od dávného 14. století a dodnes je klíčovým prostředkem pro práci s mapou. Funguje na principu zemského magnetismu.
Magnetická střelka buzoly míří díky působení siločar k severu. Čím jsme severněji, tím citelnější je vliv deklinace.

Deklinace, někdy zvaná i variace, je proměnlivá (s místem i časem) úhlová odchylka mezi magnetickým a zeměpisným severem. Její hodnota pro danou oblast je uvedena v mapě a kvalitní buzola by měla mít možnost její korekce. V oblasti kontinentální Evropy je odchylka zanedbatelná, ale třeba ve Skandinávii nebo na Islandu musíme s deklinací počítat.

Důležité části buzoly

Buzola-Suunto-A10Pouzdro

To chrání citlivé prostředí magnetické střelky, která se u kvalitních modelů pohybuje v pouzdře plněném kapalinou. Většinou umožňuje funkci buzoly při teplotách od -30 ºC po +50 ºC. S pouzdrem se zároveň otáčí stupnice úhloměru s rozdělením po 1 až 2 stupních. Výhodné je průhledné pouzdro s co největším průměrem. Díky tomu se snadno odečte z mapy azimut. Na průhledném pouzdře jsou totiž zakresleny severojižní linie a rysky vymezující střelce sever.

Střelka

Srdcem buzoly je střelka. Aby střelka správně fungovala, držíme buzolu vodorovně. Střelka reaguje na magnetické pole Země. Kromě toho, že díky působení siločar míří k severu (v horizontálním směru), reaguje také na inklinaci (ve vertikálním směru).
Projevuje se to tím, že jeden konec střelky je přitahován ke stropu nebo dnu pouzdra a kvůli tření o stěny přestává fungovat. Aby tento problém nenastal, je střelka vyvažována.
Pokud si koupíme buzolu ve střední Evropě, může jen stěží fungovat na jižní polokouli.
Řešením je nemagnetická, tzv. globální střelka, používaná například u buzoly Suunto MC 2/360/G. Taková střelka funguje na celé zeměkouli bez omezení.
Severní konec střelky bývá většinou označen červeně. Orientaci ve tmě usnadňuje fluorescenční proužek na střelce.

Měření

Kompas-SUUNTO-Suunto-MC_2_360-GMířidla na principu „muška – hledí“ jsou velmi důležitá pro zvýšení přesnosti při měření azimutu. Čím jsou muška a hledí dále od sebe, tím přesnější je měření. Podstatné je rovněž zrcátko, ve kterém sledujeme vzájemnou polohu střelky a „severních“ rysek.
Výrazné zrychlení a zpřesnění při určování azimutu přináší prizmatické hledí, kde v průhledu současně vidíme jak hodnotu úhlu na stupnici, tak i místo v terénu, jehož azimut měříme. Některé dokonalejší buzoly jsou navíc doplněny i sklonoměrem (klinometr). Toho využijeme hlavně v zimě při posuzování lavinového nebezpečí.

Využít můžeme i šňůrku na krk při měření azimutu vysoko položeného cíle.
Robustnost buzoly je důležitá hlavně kvůli ochraně pouzdra s kapalinou proti nárazům.
Při používání buzoly dávejte pozor na možnost rušení magnetického pole. Správnou funkci střelky negativně ovlivňuje vedení vysokého napětí, železné předměty, ocelové lano na via ferratě nebo třeba kolejnice. U sebe máme často ale i mobilní telefon, MP3 přehrávač nebo GPS. Ty by měly být alespoň 20 cm od buzoly.

Práce s buzolou krok za krokem

Orientace mapy k severu

Orientace mapy k severuZákladním předpokladem pro práci s buzolou je umění dobře zacházet s topografickou mapou.

Orientaci mapy k severu lze v terénu provést nahrubo i bez buzoly. Mapou pootočíme tak, abychom známé markantní cíle v terénu viděli pod stejným úhlem, jaký je v mapě.

Jinak řečeno – výrazný bod (např. vrchol) najdeme na mapě i v terénu, stejně tak najdeme na mapě svou polohu. Z místa, na kterém se nacházíme (nalezeného na mapě) namíříme mapu tak, aby vrchol v mapě byl ve stejné přímce (v zákrytu) s vrcholem skutečným.

Pokud chceme mapu zorientovat přesně, použijeme buzolu. Konfrontujeme-li terén s mapou, musíme se „umět na mapě najít“ a číst ve správně zorientované mapě, tedy když sever mapy míří severním směrem.

Aby tomu tak bylo, použijeme buzolu a postupujeme následovně:

  • Na buzole otáčením úhloměru nastavíme sever „N“ nebo-li 0 º.
  • Hranu buzoly přiložíme na mapu tak, aby hrana přesně kopírovala boční okraj mapy (severojižní linii N–S). Nebo stačí využít severojižní linie kdekoliv na mapě.
  • Otáčíme současně mapou i přesně přiloženou buzolou tak dlouho, dokud střelka neukazuje na značku severu na úhloměru buzoly.
  • Nyní míří mapa přesně k severu.

Základní manipulace s buzolou

Krok 1

Měření azimutu z mapyMěření azimutu na mapě

Azimut je pochodový (směrový) úhel mezi severem (geografickým) a směrem k cíli, měřeno ve směru hodinových ručiček. Jdeme-li pod úhlem 0 º, míříme na sever (N), 90 º na východ (E), 180 º na jih (S) a 270 º na západ (W).

a) pomocí buzoly

Buzolu přiložíme na mapu tak, aby okrajová hrana buzoly kopírovala linii mezi výchozím a cílovým místem. Z toho vyplývá, že místo, ze kterého azimut měříme, musíme co nejpřesněji určit na mapě.

Následně otáčíme úhloměrem buzoly až do chvíle, kdy jsou severojižní linie na úhloměru rovnoběžné s těmi na mapě, přičemž sever „N“ na otočné stupnici míří k hornímu okraji mapy (k severu). Na stupnici pak odečteme úhel (naměřeno 72 º).

Buzola přitom funguje jen jako úhloměr, je tedy jedno, v jaké poloze je mapa a kam míří střelka.
Pro jistotu ještě odhadneme azimut zhruba na mapě a porovnáme s naměřenou hodnotou.
Tím zabráníme případné chybě o 180 º.

Měření azimutu pomocí folieb) pomocí plánovací fólie

K rychlejšímu a přesnějšímu určení azimutu z mapy používáme místo buzoly plánovací fólii s úhloměrem.

Střed úhloměru položíme přesně na místo, ze kterého azimut měříme (musíme se přesně najít na mapě). Sever na fólii musí mířit k severu na mapě a zároveň severojižní linie na mapě i na fólii musí být rovnoběžné. Pak uchopíme nylonovou šňůrku, kterou napneme a namíříme přesně na cílový bod. Na stupnici úhloměru odečteme přesný azimut (naměřeno 114 º).

Dlouhá šňůrka má tu výhodu, že můžeme změřit azimut hodně vzdáleného i velmi blízkého bodu s velkou přesností.

Krok 2

Přenos azimutu z mapy do terénu

Nejprve jsme na mapě změřili potřebný azimut na úhloměru buzoly. Stupnicí už neotáčíme, uchopíme buzolu do natažených rukou ve výši očí a otáčíme jí. Polohu rysek a střelky přitom sledujeme v zrcátku. Otáčíme tak dlouho, dokud magnetická střelka nemíří k severu, tedy mezi rysky vymezující sever. Následně si naměřený směr přes mířidla buzoly prohlédneme v terénu a očima najdeme skutečný bod, jehož azimut jsme odečetli z mapy obr. .

Krok 3

Azimut v přírodě s označením cíleAzimut v příroděMěření azimutu v terénu

Buzolu držíme ve výši očí a mířidly zaměřujeme cíl. Zatímco v zrcátku sledujeme střelku, otáčíme úhloměrem tak, aby severní konec střelky mířil přesně mezi „severní rysky“. Pokud tomu tak je, odečteme na stupnici hodnotu azimutu. Máme-li k dispozici buzolu s prismatickým hledím, postupujeme podobně jako v předchozím kroku 2.

Krok 4

Přenesení azimutu do mapy prostřednictvím kompasuPřenos naměřeného azimutu na mapu

Postupem jako u kroku 3 změříme ze známého stanoviště azimut vybraného cíle. V tomto případě 290 º (z Lysé hory na Plešivec).

Pak položíme buzolu rohem okrajové hrany na místo, ze kterého měříme, a celým tělesem buzoly (nikoli úhloměrem) otáčíme tak dlouho, dokud nejsou na buzole severojižní linie pro střelku rovnoběžné s těmi na mapě.

Někde na přímce, shodné s okrajovou hranou buzoly, leží v terénu naměřený bod. Zbývá ho najít na mapě, což je tím snazší, čím výraznější objekt to je (např. vrchol hory).

Přenos azimutu do mapy pomocí folieRychlejší a přesnější pro přenesení azimutu na mapu je plánovací fólie. Na výrazný bod v terénu, jehož azimut změříme (např. vrchol), položíme na mapě střed úhloměru plánovací fólie.

Tu ovšem otočíme o 180 º, rubovou stranou, tedy západ W bude mířit opačným směrem - k pravému okraji mapy. A sever (N) bude směřovat na jih (S). Naměřená hodnota azimutu je vynesena pomočí šňůrky na mapu.

Předchozí díl seriálu Práce s mapou

Začínáme pracovat s mapou aneb Mapy a buzoly I

Odebírat

Pin It on Pinterest